title20130320.png


โปรแกรมการเรียนภาษาจีนแบบปกติ

โปรแกรมภาษาจีนถูกออกแบบมาเพื่อนักเรียน/นักศึกษา ที่สนใจเรียนเป็นภาษาที่สอง โดยแต่ละเทอมจะมี 15 สัปดาห์ และจะเปิดชั้นเรียนใหม่เริ่มต้นของทุกเดือน เนื้อหาที่จัดเตรียมไว้คลอบคลุมทั้งปีและแต่ละชั้นเรียนจะจัดระดับความยากตั้งแต่แรกเริ่มจน

ถึงระดับนำไปใช้ได้จริง  ชั้นเรียนจะอยู่ที่สาขาไทเป (ไม่รวมค่าที่พักและอาหาร)

 

 

โปรแกรมการเรียนภาษาจีนแบบเข้ม

โปรแกรมนี้จะอยู่ในความรับผิดชอบจากทางมหาวิทยาลัยสาขาของ TKU ในการเรียนภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียน/นักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยสาขาในต่างประเทศ ที่อยู่ในกลุ่มอายุตั้งแต่ 14-30 ปี โปรแกรมนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อกลุ่มคนที่ต้องการพัฒนาภาษาจีนและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนที่ใช้

ชีวิตในไต้หวัน  โปรแกรมนี้ดูแลโดย TKU สาขาTamsui ซึ่งมีทั้งหมด 2เทอม ต่อปี คือ 1 ภาคเรียนปกติ

2 ภาคเรียนฤดูร้อน ซึ่งโปรแกรมการเรียนจะเริ่มตั้งแต่วัน จันทร์ จนถึง วันศุกร์ ในสัปดาห์ที่ 2,3 และ 6  ในแต่ละวันนักเรียนจะใช้เวลา 50 นาทีต่อคาบ , 20 ชั่วโมงของการเรียนภาษาจีนแต่ละชั้น และ8ชั่วโมงสำหรับการเรียนนอกสถานที่ทั่วทั้งไต้หวันต่อกลุ่ม (รวมค่าที่พักและอาหาร)

 

 

โปรแกรมการเรียนภาษาจีนแบบกำหนดเอง

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เรามีประสบการณ์ที่กว้างขวางในการออกแบบเนื้อหาภาษาจีนสำหรับการเรียน

เป็นกลุ่มโปรแกรมที่กำหนดขึ้นมานั้นมีความยืดหยุ่นและเจาะจงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน

ในแต่ละกลุ่ม

 

 

โปรแกรมพิเศษภาคฤดูร้อน

โปรแกรมภาคฤดูร้อนนี้รวม โปรแกรมการเรียนภาษาจีนแบบปกติในช่วงเช้าและทำกิจกรรมทางวัฒนธรรม